Ngân hàng đầu tư Berlin(IBB) hướng dẫn sử dụng gói hỗ trợ Soforthilfe qua đại dịch Coronavirus

Ngân hàng đầu tư Berlin

Hướng dẫn

Trong đơn xin tài trợ của mình quý vị đã đưa ra những lời xác nhận sau:

Cá nhân tự hành nghề:

 • Cần tài trợ để bảo đảm tồn tại nghề nghiệp hoặc kinh doanh ( nguồn sống chính, không phải là mất thu nhập từ nguồn sống phụ)
 • Nguyên nhân trực tiếp cho tình trạng kinh tế của quý vị đang bị đe dọa tồn tại hiện nay hoặc cho khó khăn thanh toán là dịch Covid-19, có nghĩa là việc hành nghề bị ảnh hưởng khi phải đóng cửa (một phần hoặc toàn phần), doanh thu hụt giảm, thiếu các đơn đặt hàng từ 11.03.2020.
 • Quý vị đăng ký hành nghề ở Berlin và đã trình báo với một sở tài chính Đức.
 • Quý vị đã xin và nhận tài trợ khẩn Corona của tiểu bang hoặc của Liên bang chỉ một lần ( cấm nhận hỗ trợ kép ).
 • Việc hành nghề của quý vị không gặp khó khăn thanh toán hoặc các khó khăn kinh tế khác trong thời gian trước 31.12.2019, và minh chứng được khi cần thiết bằng xác nhận khai thuế hay hạch toán cân bằng thu chi.
 • Vào thời điểm đặt đơn, quý vị với tư cách người hành nghề không dính líu vào các vụ thực thi cưỡng bức, thí dụ tài khoản hoặc bất động sản bị cầm.
 • Quý vị khai thực số nhân viên của mình.
 • Quý vị dùng tài trợ đúng mục đích, như chỉ dùng để trả những chi phí cho vật dụng và tài chính liên quan đến hành nghề phát sinh trong 3 tháng kể từ khi đặt đơn. Đó là những khoản như tiền thuê điểm kinh doanh, các chi phí thuê mướn khác nhau…
 • Một khi được giảm tiền thuê tối thiểu 20%, quý vị có thể hoạch định chi trả không chỉ cho 3, mà đến 5 tháng. Nếu tiền thuê được truy giảm ở thời điểm sau sẽ không dẫn đến nghĩa vụ phải hoàn lại tài trợ.

Các doanh nghiệp nhỏ:

 • Quý vị cần và dùng tài trợ để đảm bảo tồn tại kinh doanh.
 • Nguyên nhân trực tiếp cho tình trạng kinh tế của quý vị đang bị đe dọa tồn tại hiện nay hoặc cho khó khăn thanh toán là dịch Covid-19, có nghĩa là việc hành nghề bị ảnh hưởng bởi đóng cửa (một phần hoặc toàn phần), doanh thu hụt giảm, thiếu các đơn đặt hàng từ 11.03.2020.
 • Quý vị đăng ký hành nghề ở Berlin và đã trình báo với một sở tài chính Đức.
 • Quý vị đã xin và nhận tài trợ khẩn Corona của tiểu bang hoặc của Liên bang chỉ một lần ( cấm nhận hỗ trợ kép ).
 • Việc hành nghề của quý vị không gặp khó khăn thanh toán hoặc các khó khăn kinh tế khác trong thời gian trước 31.12.2019, và minh chứng được khi cần thiết bằng xác nhận khai thuế hay hạch toán cân bằng thu chi.
 • Vào thời điểm đặt đơn, quý vị với tư cách người hành nghề không dính líu vào các vụ thực thi cưỡng bức, thí dụ tài khoản hoặc bất động sản bị cầm.
 • Quý vị khai thực số nhân viên của mình.
 • Quý vị dùng tài trợ đúng mục đích, như chỉ dùng để trả những chi phí cho vật dụng và tài chính liên quan đến hành nghề phát sinh trong 3 tháng kể từ khi đặt đơn. Đó là những khoản như tiền thuê điểm kinh doanh, các chi phí thuê mướn khác nhau…
 • Một khi được giảm tiền thuê tối thiểu 20%, quý vị có thể hoạch định chi trả không chỉ cho 3, mà đến 5 tháng. Nếu tiền thuê được truy giảm ở thời điểm sau sẽ không dẫn đến nghĩa vụ phải hoàn lại tài trợ.

 Qua đây quý vị đã được chỉ dẫn rằng những khai báo sai có tính quyết định trong đơn xin tài trợ Corona đáp ứng điều kiện của nhiều loại tội phạm có thể bị phạt tiền hoặc tù giam đến 5 năm.

Ngoài ra xin chú ý, sở tài chính cùng cơ quan kiểm toán của Berlin, của Liên bang hoặc cũng như của Ủy ban châu Âu có thể tiến hành kiểm tra về sau việc đăng ký và nhận tài trợ, và quý vị có nghĩa vụ cùng hợp tác thực hiện.

Nếu quý vị nhận thấy đơn xin vượt quá nhu cầu thực, có các chồng tréo về những khoản hỗ trợ đã đăng ký ( thí dụ tiền bồi thường theo luật phòng nhiễm liên bang hay tiền trợ cấp nghỉ việc ) hoặc đã nhận tài trợ toàn bộ hay một phần không hợp lệ, xin tự giải thoát mình bằng cách chuyển trả tiền đó về Ngân hàng đầu tư Berlin thuộc ngân hàng liên bang Đức(IBB):

Investitionsbank Berlin
IBAN: DE77 1011 0400 0010 1104 00
BIC: IBBBDEBB

Trong phần mục đích“Verwendungsweck“, quý vị ghi  chữ „Rückläufer“ và chép lại thêm mục „ Verwendungszeck“ của chúng tôi khi chuyển tiền cho quý vị( phần này quý vị tìm thấy trong Kontoauszug, bên cạnh số tiền các bạn nhận được).

Trân trọng

Ngân hàng đầu tư Berlin

Dịch thuật: Team Vereinigung der Vietnamesen BB e.V.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *