Sommerfest 2017: Mehr als 100 Leute waren da.

Ngày vui mùa hè 2017, Sommerfest. Có hơn 100 người tham gia.

Tại vườn sau của trụ sở hội, Sewanstrasse 43, Berlin-Lichtenberg  (Kultschule) Nước ngọt, bia, đồ ăn…  Lại hẹn sang năm nhé !

„Sommerfest 2017: Mehr als 100 Leute waren da.“ weiterlesen