Điểm tin ngày 13.06.2020

Điểm tin ngày 12.06.2020