LIÊN HỆ

Hội người Việt nam ở Berlin và Brandenburg

Sewanstr. 43  (Tầng 3)

10319 Berlin

Telefon & Fax: (030) 2390 8800

(030) 2390 8803

e-mail: n.viet-berlin@gmx.de

Họ và tên (yêu cầu)

Email (yêu cầu)

Điện thoại

Tiêu đề

Nội dung